Thanh Hoa:明确了接种疫苗后13日龄儿童的死因

NDĐT-在Xuan Thang公社的诊所接种疫苗4小时后,一名13岁的男孩居住在12号村,Xuan Thang公社,Tho Xuan和Thanh Hoa地区。

  • $15.21
  • 06-10

选择颜色

Quantity :

Share :